Home » 51 Zalece Dietetycznych W Wybranych Stanach Chorobowych by Laurent Chevallier
51 Zalece Dietetycznych W Wybranych Stanach Chorobowych Laurent Chevallier

51 Zalece Dietetycznych W Wybranych Stanach Chorobowych

Laurent Chevallier

Published July 1st 2010
ISBN : 9788376092331
ebook
312 pages
Enter the sum

 About the Book 

Powi zania mi dzy od ywianiem a powstawaniem chorob lub ro nego rodzaju zaburze zdrowotnych zosta y ju niejednokrotnie potwierdzone i nie dotycz one jedynie dolegliwo ci uk adu kr enia, cukrzycy czy nadwagi. Dlatego te udzielanie porad z zakresuMorePowi zania mi dzy od ywianiem a powstawaniem chorob lub ro nego rodzaju zaburze zdrowotnych zosta y ju niejednokrotnie potwierdzone i nie dotycz one jedynie dolegliwo ci uk adu kr enia, cukrzycy czy nadwagi. Dlatego te udzielanie porad z zakresu prawid owego od ywiania powinno sta si lekarskim zwyczajem, poniewa tak jak nieodpowiednia dieta mo e przyczyni si do rozwoju ro norodnych zaburze zdrowotnych lub patologii, tak zdrowe od ywianie pozwala wyeliminowa liczne dolegliwo ci czy je z agodziCelem tej ksi ki jest wi c pokazanie - na przyk adach ro nych dolegliwo ci oraz chorob - szczego owych i przyst pnych porad, adresowanych zarowno do pacjentow, jak i do pracownikow s u by zdrowia.