Home » Fauna Podle Zem: Fauna Gr Nska, Fauna Shetland, Fauna V Polsku, Fauna V Esku, Seznam M Kk V Esku, Seznam Ryb Eska, Seznam PT K V Esku by Source Wikipedia
Fauna Podle Zem: Fauna Gr Nska, Fauna Shetland, Fauna V Polsku, Fauna V Esku, Seznam M Kk V Esku, Seznam Ryb Eska, Seznam PT K V Esku Source Wikipedia

Fauna Podle Zem: Fauna Gr Nska, Fauna Shetland, Fauna V Polsku, Fauna V Esku, Seznam M Kk V Esku, Seznam Ryb Eska, Seznam PT K V Esku

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232828204
Paperback
24 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 23. Kapitoly: Fauna Gr nska, Fauna Shetland, Fauna v Polsku, Fauna v esku, Seznam m kk v esku, Seznam ryb eska, Seznam pt k v esku, Seznam ohro en ch ivo ich v esku, Seznam v ek v esku, Seznam ryb Polska, Seznam rovnok dlMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 23. Kapitoly: Fauna Gr nska, Fauna Shetland, Fauna v Polsku, Fauna v esku, Seznam m kk v esku, Seznam ryb eska, Seznam pt k v esku, Seznam ohro en ch ivo ich v esku, Seznam v ek v esku, Seznam ryb Polska, Seznam rovnok dl ch v esku, Sheltie, Shetlandsk pony, Seznam savc v esku, Seznam pijavic v esku, Seznam netop r v esku, Seznam plaz v esku. V atek: Seznam m kk v esku obsahuje celkem 247 druh m kk ij c ch ve voln p rod v esku. D le se ve sklen c ch vyskytuje nejm n 11 dal ch druh pl . V p rod se jedn o 219 druh pl (50 druh sladkovodn ch pl a 169 druh suchozemsk ch pl ) a 28 druh ml . Nep vodn ch druh m kk je v esku v p rod 9 druh pl (5 sladkovodn ch a 4 suchozemsk druhy) a 4 druhy ml . Tj. celkem 9 vodn ch nep vodn ch druh m kk v p rod eska. P ehled po tu druh V esku jsou 2 endemick druhy m kk: v v rka slovensk Alzoniella slovenica na Morav (a tak na Slovensku) a v etenatka leskl Bulgarica nitidosa tak v ech ch. Historick seznamy nebo p ehledy esk malakofauny z 19. stolet jsou: Sch bl (1860), Slav k (1868) a Uli n (1892-95). Seznamem m kk ech Vojena Lo ka je pr ce Lo ek (1948). Dal pr ce jsou seznamy recentn ch druh pro cel eskoslovensko: Lo ek (1949), Lo ek (1956) a n sleduj c seznam zahrnuje i kvart rn druhy: Lo ek (1964). Seznamy sladkovodn ch druh jsou: Beran (1998) a Beran (2002). Status ohro en 237 druh obsahuje seznam z roku 2001 (Ju i kov et al. 2001). Je na n m zalo en tak erven seznam dostupn on-line. Pouze ohro en druhy zahrnuje seznam Beran et al. (2005). Seznam Ju i kov et al. (2008) zahrnuje 245 druh . Seznam Hors k et al. (2010) zahrnuje 247 druh . V p ehledu jsou uvedeny pouze dy, eledi a jednotliv druhy. U nich je uveden v skyt na Morav i v ech ch a zda se jedn o nep vodn i lok ln vyhynul druh. Nep vodn druhy vyskytuj c se v esku pouze synantropn ve sklen c ch jsou uvedeny samostatn n e. Ner...